Virtuální muzeum: člověk - voda - kámen

01.01.2024
 • Název projektu: Virtuální muzeum: člověk - voda - kámen
 • Termín realizace: 1. 1. 2024–31. 12. 2026
 • Program: Interreg Česko – Sasko 2021–2027
 • Registrační číslo: 100688829
 • Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
 • Partneři projektu: Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) - Senckenberg Museumfür Naturkunde Görlitz (SMNG)

Poslání projektu: Poslání projektu je prohloubení znalostí o společně sdílené kulturní krajině a na ní vázaných řemeslech a průmyslovém dědictví v oblasti česko-saského pohraničí. Dílčím cílem je zapojení výzkumných institucí na obou stranách hranice, vzájemné sdílení poznatků, prohloubení přeshraniční spolupráce odborných pracovníků v jednotlivých specifických tématech (geologie, archeologie, etnografie, historie ad.). Hlavní těžiště projektu leží ve společném přeshraničním výzkumu sdíleného kulturního bohatství a následné prezentaci v rámci nově vytvořeného Virtuálního muzea.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvíjet inovativní přístup v uchování a prezentaci společného kulturního dědictví založeného na přírodních zdrojích příhraničního regionu a zaměřeného na digitalizaci dat a využití moderních technologií.

Téma projektu: Přírodní podmínky ovlivňují různorodé regionální kultury, které se projevují ve specifickém průmyslu (hornictví), urbanismu a architektuře (využití stavebních materiálů), řemeslech a umění (sochařství), zvycích a tradicích. 

Oblast projektu: Cílem je společně přeshraničně zmapovat, prezentovat a zpřístupnit řemeslné a průmyslové tradice využívání kamene a vodních zdrojů v cílovém území – v okrese Česká Lípa (CZ) a okrese Görlitz (D). 

Hlavní výstup: Výstup projektu - Virtuální muzeum - je webové hypermédium, jež má podobu webové prezentace, která je ucelená kurátorským a tematickým výběrem. Umožňuje zasadit jednotlivé sbírkové předměty do širšího obsahu a podněcuje participaci uživatele skrze dynamický obsah.

Proč virtuálně?  Jelikož digitální rozhraní není ovlivněno prostorem a časem, vzniká v muzejnictví nový druh mobilní prezentace sbírkových předmětů a témat. Mediální podstata muzea umožňuje provázanost dat a atraktivní znázornění témat (3D animace). 


Aktivity a výstupy:

 • Virtuální muzeum - webový portál v jazykových mutacích CZ a D s multimediálním obsahem
 • 8 odborných a terénních workshopů pro odborné pracovníky - 4 CZ a 4 D
 • 20 vybraných lokalit - 10 CZ a 10 D - označení QR kódy v terénu s odkazem na virtuální muzeum
 • 4 workshopy pro veřejnost s představením výstupů projektu
 • tištěný průvodce
 • závěrečná konference

Aktuality