Virtuální stezka Za železným pokladem Ralska

Aplikace vás zavede na místa v Geoparku Ralsko, která jsou spojená s těžbou železné rudy. V minulých stoletích lidé žijící v krajině pod Ralskem využívali veškeré dostupné bohatství země, aby přežili. Zdejší krajina byla vždy poměrně chudá na výnosy v zemědělství, písečná půda není tolik úrodná. Zato zde prospektoři našli horniny bohaté na železo. Navíc zde byly i lesy vhodné pro výrobu hnědého uhlí a řeky a rybníky, které mohly pohánět hamry a drtičky. Od 16. století se průběžně objevovaly snahy železnou rudu těžit a zpracovávat. Po těchto činnostech zbylo v krajině množství stop. Na první pohled jsou možná nezřetelné, kdo se však umí dívat, tak je objeví. A tak zjistí, že krajina, která je dnes místem klidu a odpočinku, byla před více než dvě stě lety velmi živým podnikem. Pokud chcete porozumět krajině pod Ralskem, musíte se s námi vypravit na cestu v čase.

V aplikaci uvidíte celkem 8 vizualizací, které vám umožní přenést se na chvíli do jiné doby a to pomocí technologie rozšířené reality.

Privacy policy:


CZ

Na užívání fotoaparátu je založena velká část aplikace - skrze něj uživatel načítá QR kódy potřebné pro spuštění vizualizací a dívá se s ním do prostoru pro užití rozšířené reality. Aplikace skrze fotoaprát nehledá ani nezveřejňuje citlivé informace, slouží jen jako zprostředkovatel výše zmíněných služeb.


Úložiště je potřebné pro ukládání vizualizací. Jelikož jsou součástí aplikace velké videosféry a videa, je potřeba je mít kam uložit. Aplikace užívá úložiště pouze k ukládání vizualizací a dat nezbytně potřebných pro bezproblémový chod.

DE

Ein großer Teil der Anwendung basiert auf der Verwendung der Kamera - durch
diese liest der Benutzer die QR-Codes, die zum Ausführen von
Visualisierungen erforderlich sind, und schaut mit ihm in den Raum für die
Verwendung von Augmented Reality. Die Anwendung sucht oder veröffentlicht
keine vertraulichen Informationen über die Kamera, sondern dient nur als
Vermittler für die oben genannten Dienste.

Zum Speichern von Visualisierungen wird Speicher benötigt. Da es sich um
große Videokugeln handelt, müssen sie einen Speicherplatz haben. Die
Anwendung verwendet den Speicher lediglich zum Speichern der
Visualisierungen und Daten, die für einen reibungslosen Betrieb erforderlich
sind.

ENG

A large part of the application is based on the use of the camera - through it the user reads the QR codes needed to run the visualizations and looks with him into the space for the use of augmented reality. The application does not search for or publish sensitive information through the camera, it only serves as an intermediary for the above-mentioned services.

Storage is needed to store visualizations. Because the application includes large video spheres and videos, you need to have them to store them. The application uses the storage only to store the visualizations and data necessary for smooth operation

.