Jabloneček, Jablonec (Gablonz) 

29.12.2018

Jabloneček, Jablonec (Gablonz)

Místo, které bylo osídleno už za vlády Přemysla
Otakara I., na přelomu 12. a 13. století.
V roce 1400 lze dohledat záznamy o povinnosti platit daně ve spisech kláštera v Hradišti. Nejpočetněji byl Jablonec obydlen na přelomu 19. a 20. století - v roce
1893 žilo v obci 386 obyvatel v 85 domech. Sčítání
lidu v roce 1930 zaznamenalo 293 Němců,
18 Čechoslováků a 1 obyvatele jiné národnosti.V obci byly dvě školy. Německá, postavená
v roce 1897, měla dvě třídy, sborovnu, dva byty
pro ředitele a učitele. Vedle školy byla výuková
zahrada květin, ovocný sad, zeleninové pole
a školní hřiště. Roku 1933 byla v obci vybudována
i škola česká, přestože tu tehdy bydlely jen
čtyři české rodiny. Vyučování bylo ukončeno
roku 1938 v souvislosti se záborem příhraničních
oblastí a v objektu byla zřízena celní
stanice. O kostele v Jablonci existují záznamy
už z roku 1378. V 16. století spravovali toto
panství luteráni. Po bitvě na Bílé hoře luteránští
pastoři farnost opustili a od roku 1700 byla
farnost zrušena. Později byl kostel rekatolizován,
farnost však byla obci navrácena až v roce
1849. O poslední a velmi významnou rekonstrukci
kostela se zasloužila hraběnka Margareta
z Valdštejna. 

Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto, obec se vylidnila. V letech 1947-1951 byl postupně zřízen vojenský výcvikový prostor Ralsko, který zde fungoval až do roku 1991. Po příchodu sovětských vojsk v roce 1968 byla v Jablonečku a jeho okolí zbudována raketová základna, která mohla sloužit i pro jaderné zbraně. Z bývalé obce se postupně stalo jedno z nejstřeženějších míst v prostoru.

Dnes stojí z původních 105 domů pouze dva, které kdysi sloužily jako školy - jedna německá, druhá česká. Trosky domů a kostela, staré ovocné stromy, pozůstatky hráze či umělých nádrží na vodu jsou pozůstatky, které nám připomínají minulost obce.

Na místě obce Chlum, nad Jablonečkem, kde kdysi stály nosiče sovětských raket, byla v roce 2010 postavena fotovoltaická elektrárna.

V současnosti se na území obce koná
land-artový festival "PROMĚNY". Fotky uměleckých
děl a informace o festivalu naleznete: www.festival-ralsko.com