GEOADVENTURES

podrobný popis cílů projektu

Hlavním cílem je je koncepční rozvoj přeshraničního geoturismu jako formy trvale udržitelného cestovního ruchu.

Partnery přeshraniční spolupráce jsou Geopark Mužakovský vrásový oblouk, který je globálním geoparkem UNESCO, a Geopark Ralsko, který je národním geoparkem. Oba disponují odbornými zkušenostmi pro rozvoj společné přeshraniční nabídky turistických produktů v oblasti geoturismu.
Geopark Muskauer Faltenbogen se nachází ve dvou spolkových zemích - Sasko a Braniborsko.

Plánované aktivity projektu však budou probíhat na programovém území - tj. ve spolkové zemi Sasko, na území okresu Görlitz. Vzájemným přeshraničním propojením sil a zkušeností vznikne v příhraničním rekreačním regionu společná specificky zaměřená nabídka produktů s důrazem na zážitky v přírodě a objevování přírodních a kulturních hodnot přeshraničního regionu. Výsledky projektu budou poskytnuty ostatním geoparkům v euroregionu Nisa - polskému UNESCO geoparku Mužakovský vrásový oblouk a českému UNESCO geoparku Český ráj. Tímto způsobem se významně posílí koncepční přeshraniční nabídka geoturistických produktů v euroregionu Nisa.
Geoparky se kromě zachování a propagace hodnoty geologického dědictví zaměřují na podporu cestovního ruchu - rozvoj specifického odvětví geoturismu. Geoturismus umožňuje poznávání vývoje krajiny formou aktivního prožitku ve skalních městech, hornických oblastech, štolách, v oblasti nálezu fosílií atd. s výkladem a aktivním zapojením návštěvníka. Geoturismus patří k současným trendům v oblasti cestovního ruchu, neboť poskytuje autentický zážitek, je šetrný vůči životnímu prostředí, zapojuje místní komunitu a podporuje rozvoj lokálních služeb.

Cílem je vyvinout a realizovat společné inovativní přeshraniční produkty a opatření v oblasti geoturismu, které přispějí k objevování přírodních a kulturních atraktivit v česko-saském pohraničí a přivedou do rekreačního regionu euroreginu Nisa, co nejvíce návštěvníků na delší pobyt.
Objevování přírodních a kulturních krás v koncepčně propojené přeshraniční nabídce, přivede do rekreačního regionu v příhraničí návštěvníky, kteří zde budou chtít trávit aktivní dovolenou a ne pouze jeden výletní den.

Cílem projektu je aktivní přeshraniční spoluprací, jednotnou přeshraniční prezentací geoparků rušit hranice mezi jednotlivými zeměmi v trojzemí a společně koncepčně řešit potřeby geoturismu v euroregionu Nisa. Propojenounabídkou významně přispívat k poznávání druhých dvou zemí a cestou přirozené potřebné spolupráce při prezentaci přírodního a kulturního dědictví
překlenovat zakořeněné bariéry v příhraničním regionu. Projekt zvyšuje konkurenceschopnost euroregionu Nisa vůči okolním turistickým regionům. Zviditelňuje jeho turistický potenciál, kterým jsou geologické a geomorfologické jevy, o čemž svědčí i existence 4 geoparků na území
euroregionu Nisa (Ralsko, Muskauer Faltenbogen, Muzakovský vrásový oblouk, Český ráj). Projekt zakládá společnou spolupráci všech geoparků v euroregionu. Společný webový portál je záměrně koncipován tak, aby do něj mohl být zapojeno po skončení projektu také polské území. Tímto způsobem vznikne ve střední Evropě unikátní projekt prezentace česko-polsko-německých geoparků.