en-Projekty v roce 2015

22/01/2020

Rozvoj kandidátského Geoparku Ralsko a jeho příprava k přijetí do sítě národních geoparků

01. Leden 2015 31. Prosinec 2015

Celkovým cílem projektu přispět k rozvoji aktivit kandidátského Geoparku Ralsko tak, aby se připravil na úspěšné zvládnutí certifikace. Projekt reaguje na dvě základní připomínky dané Radou Národních geoparků - chybí geoturistická infrastruktura a povědomí místních obyvatel o Geoparku Ralsko je nízké.


HLAVNÍ VÝSTUPY:
 • KONCEPCE TURISTICKÝCH A NAUČNÝCH TRAS - PARTICIPATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ

Proběhl velký kulatý stůl (8.4.) pracovní skupiny pro plánování tras v Geoparku Ralsko za účasti široké skupiny partnerů: Město Ralsko, Obec Hamr na Jezeře, Liberecký kraj, Vojenské lesy a statky s.p., Klub českých turistů, Pražská organizace vozíčkářů ad. - v rámci jednání jsme prezentovali vize rozvoje šetrné turistiky v geoparku a navzájem vyslechli připomínky a postoje partnerů. Trasy naučných stezek byly dále projednány na řadě jednáních s Krajskou komisí pro značení KČT (metodika značení KČT), SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - divize Mimoň, Městem Ralsko, Obcí Hamr na Jezeře, Libereckým krajem - doprava, cestovní ruch ad. Připomínky zakomponovány do celkové koncepce nových tras v geoparku.

 • KONCEPCE VENKOVNÍ GEOLOGICKÉ EXPOZICE V KUŘÍVODECH - SRDCE GEOPARKU

Zpracován základní architektonický návrh venkovní geologické expozice v Kuřívodech, včetně výtvarného rozkreslení vybraných prvků, které mohou být umístěny v expozici nebo na dalších místech geoparku.

 • VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZAMĚŘENÁ NA LOGO GEOPARKU RALSKO

Celkem bylo přihlášeno do soutěže 123 soutěžních děl ve dvou kategoriích do 15 let, nad 15 let. Pro vítězné návrhy byla získána řada věcných a finančních darů od sponzorů: AZ lešení, Johnoson Controls, Remington, Crystalex, 3L studio. Výsledky vyhlášeny na slavnostní vernisáži spojené s přednáškou geologa Dominika Rubáše o geologických unikátech geoparku dne 7.12., akce se konala ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, kde byla všechna loga vystavena do 31.12. 2015. 

 • TERÉNNÍ VÝJEZD PRO PRACOVNÍKY REGIONÁLNÍCH INFORMAČNÍCH CENTER

Prezentace geoparku spojená s terénním výjezdem se konala 27.4. - prezentace proběhla v komunitním centru v Kuřívodech, terénní část v oblasti Hamerska. Pro terénní výjezd vznikl průvodce pro účastníky. Celkem 29 osob.

 • EVROPSKÝ DEN PARKŮ V GEOPARKU RALSKO - 23.5. 2015

Připraven a realizován pestrý program, který představoval Geopark Ralsko z různých úhlů: ochrana přírody a geologie (přednášky, terénní programy); zaniklé obce (pochůzka), vojenská minulost (letiště), kulturní unikáty (kostel sv. Havla), pověsti a stará řemesla (rukodělné dílny). Získána široká paleta regionálních partnerů. Akce se zúčastnilo celkem 210 osob, převážně rodin s malými dětmi.

 • ZÁŽITKOVÉ PRŮVODCOVÁNÍ V GEOPARKU RALSKO

Realizovány 2 průvodcované programy: Cestou necestou přes Bukové hory (20.6.), Po stopách těžby železné rudy na bruslích (21.6.) - průvodcem byl geolog geoparku Dominik Rubáš. Pro každou exkurzi vytvořen exkurzní průvodce s popisy zastavení.

 • terénní exkurze "Cestou necestou přes Bukové hory" - 20.6. 2015
 • terénní exkurze "Po stopách těžby železné rudy na bruslích" - 21.6. 2015

Projekt je podpořen Libereckým krajem a Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat názory Ministerstva životního prostředí. 

Krajina jako učebnice geologie

01. Září 2014 31. Prosinec 2015

Celkovým cílem projektu je podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Libereckého kraje v okrese Česká Lípa, které je bílým místem v realizaci EVVO v rámci kraje. Projekt je zaměřen na školy přímo v Geoparku Ralsko nebo v jeho blízkém okolí tak, aby posílil vědomí místních dětí o tom, jaké krásy a přírodní hodnoty mají přímo kolem sebe. Aktivity projektu směřují k posílení dobrého správcovství, které musí začít u dětí, aby mohlo u dospělých přerůst v aktivní a odpovědné občanství. 

Dílčím cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce se školami v Geoparku Ralsko a jeho okolí, která bude pokračovat i po skončení projektu. Hlavní aktivitou je tvorba a pilotní realizace 3 nových EVVO programů (terénní exkurze Krajina jako učebnice geologie, workshopy pro 1. a 2. stupeň Krajina zrozená z písku a moře) a nových programů projektového vyučování (např. Krajina v proměnách staletí). Součástí projektu je metodická přírpava programů, pracovních listů a pomůcek a jejich pilotní realizace na školách. Dále budou v rámci projektu vytvořeny sady pomůcek pro výuku geologie na mítních školách - tzv. Geobedýnek, včetně sady pracovních listů pro různé věkové skupiny. Projekt využívá metodiky místně ukotveného učení, která v maximální míře přispívá k podpoře iniciativy u dětí a podněcuje zájem o místo, kde žijí.

Hlavní výstupy projektu:

 • Terénní exkurze na téma "Krajina jako učebnice geologie" - 2. stupeň ZŠ
 • Workshopy pro ZŠ na téma "Krajina zrozená z písku a moře aneb Dobrodružství geologie" - 1. a 2. stupeň
 • Projektové vyučování pro ZS na téma "Krajina v proměnách staletí - Zaniklé obce Ralska"
 • Učební pomůcky pro školy - Geobedýnky

V roce 2015 se EVVO programů účastnilo 247 dětí z 1.-9. tříd ZŠ Stráž pod Ralskem, ZŠ Slovanka Česká Lípa, ZŠ Tomáše Ježka Kuřívody a také studenti Gymnázia Mimoň. EVVO programy byly prezentovány na festivalu Jurty v Brništi a také na celokrajském setkání učitelů a koordinátorů EVVO v Sedmihorkách v říjnu 2015.

Projekt je podpořen Dotačním fondem Libereckého kraje a Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat názory Ministerstva životního prostředí. 

Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu Geopark Ralsko

01. Leden 2015 31. Prosinec 2015

Cílem projektu je integrovat rozvoj ve vybraných obcích se specifickým zaměřením na rozvoj šetrného cestovního ruchu a tím přispět ke zmírnění sociální disparity území a udržitelnému rozvoji celého regionu. Obsahem projektu je koordinace rozvojových aktivit v obcích v zájmovém území Geopark Ralsko a příprava na příští programovací období EU 2014-2020. 

Projekt je podpořen ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj. 

HLAVNÍ VÝSTUPY:

 • AKTUALIZACE KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU PODRALSKO SE ZAMĚŘENÍM NA ÚZEMÍ GEOPARK RALSKO

Koncepce rozvoje cestovního ruchu regionu Podralsko sloužila jako podkladová část. Proběhla aktualizace dat z analytické části:

 • Demografická data
 • Sociálně ekonomické faktory - zapracování dat z nového Programu rozvoje kraje na období 2014-2020, včetně vymezení Hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje
 • Odvětvová struktura průmyslových a dalších produkčních kapacit
 • Dopravní dostupnost - zvláště aktuální stav kolem letiště Hradčany
 • Informace o předpokladech k založení Geoparku Ralsko (základní fyzicko-geografické charakteristiky území)
 • Důsledky pro rozvoj cestovního ruchu vyplývající z rozšíření CHKO Kokořínsko na CHKO Kokořínsko-Máchův kraj (platné od 1.9.2014) - souhrn opatření z plánu péče
 • Aktualizace oblastí - maloplošných chráněných oblastí (PP, NPP, PR, NPR) a soustavy NATURA 2000
 • Aktualizace současného stavu nabídky cestovního ruchu: doplnění kulturně-historických atraktivit oblasti (hrady, zaniklé obce), aktualizace ubytovacích zařízení, aktualizace stravovacích zařízení, aktualizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (muzea, sportovní centra, vodní turistika, pěší turistika, cykloturistika,agroturistika, naučné stezky, inline trasy, lázeňství, kulturní akce a festivaly), doplnění informací o turistice pro handicapované osoby
 • Aktualizace informací o organizaci cestovního ruchu - destinační management v regionu Českolipsko
 • doplnění SWOT analýzy

Proběhla aktualizace návrhové části koncepce s přihlédnutím na poslání geoparků v ČR:

 • doplněny principy šetrného cestovního ruchu do vize cestovního ruchu
 • doplněna analýza cílových skupin
 • stanovení hlavních priorit a opatření pro rozvoj cestovního ruchu v Geoparku Ralsko

Proběhlo dotazníkové šetření s pracovníky informačních středisek v Geoparku Ralsko a jeho okolí. Proběhly řízené rozhovory s podnikateli a dalšími subjekty poskytující služby v cestovním ruchu. Zjišťované údaje: struktura cílové skupiny návštěvníků, která odebírá jejich služby; hlavní problémy, se kterými se potýkají; plánované aktivity v dlouhodobém měřítku a na příští turistickou sezónu; způsob možné spolupráce s Geoparkem Ralsko ad.

 • IDENTIFIKACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ DO PODOBY PROJEKTOVÉ DATABÁZE (ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ)

Do databáze jsou zařazeny investiční i neinvestiční projekty plánované v regionu Geoparku Ralsko. Informace získány z rozhovorů se subjekty působícími v cestovním ruchu, akčních plánů a dalších strategických dokumentů měst ad. Ze zásobníku projektů vybrány projekty, jejímž garantem či partnerem je Geopark Ralsko a ty zařazeny do akčního plánu, určena jejich časová realizace s výhledem na 3 rok - 2016-2019. Všechny projekty byly zařazeny do opatření a priorit vycházejících z Koncepce rozvoje cestovního ruchu Geopatku Ralsko. Vybrané projekty, které mají největší váhu, byly rozpracované do podoby konkrétních záměrů a vyhledány k nim dostupné finanční zdroje tak, aby mohly bát v příštích letech realizovány.

 • REALIZACE TEMATICKÝCH WORKSHOPŮ

Bylo realizováno 5 tematických workshopů v průběhu celého roku. Záměrně jsme každý workshop realizovali na jiném místě, abychom získali větší možnost oslovit zájemce v místě. Na workshopech přednášela řada zkušených odborníků z oblasti cestovního ruchu, dotačního managementu, byla prezentována řada příkladů dobré praxe - konkrétních projektů, které fungovaly jako vhodné produkty šetrného cestovního ruchu a pomohli místní ekonomice.

 • Workshop Šetrný cestovní ruch - ochrana a prezentace přírodního a kulturního dědictví v Geoparku Ralsko - 23.4. 2015 v Ralsku
 • Workshop Šetrný cestovní ruch a možnosti jeho rozvoje - 25.6. v Hamru na Jezeře
 • Workshop Šetrný cestovní ruch - "tvorba" místa - genius loci - 6.10. v budově Krajského úřadu Libereckého kraje
 • Workshop Šetrný cestovní ruch - řemesla - technické památky - 12.11. v Domě kultury Ralsko v Mimoni
 • Workshop Prezentace výstupů projektu - 10.12. v Doksech