pl-Výměna zkušeností s Geoparkem Magma v Norsku

2020-09-21

26. Srpen 2015 - 29. Srpen 2015 

Partner: Geopark Magma, Norsko 

Program: Tato iniciativa je podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014.

Ve dnech 26. - 29. srpna zástupci Geoparku Ralsko podnikli studijní cestu do Geoparku Magma, jejímž cílem bylo seznámit se s Geoparkem Magma a načerpat inspiraci pro další rozvoj Geoparku Ralsko. 

Cílem studijní cesty bylo seznámení se s Geoparkem Magma, jeho strategií a aktivitami pro rozvoj geoparku v praxi, získání informací o způsobu začlenění geoparku do regionálního rozvoje území, spolupráci s místními partnery a podnikateli. Studijní cesta byla kombinací exkurze do geoparku, kde jsme měli možnost poznat několik vybraných lokalit geoparku a seznámit se s geologickým bohatstvím geoparku, poznat formu a nástroje interpretace geologie návštěvníky geoparku (informační cedule, mobilní aplikace Geoparku Magma). Studijní cestu doplnilo pracovní jednání, jehož cílem bylo podrobnější představení obou geoparků, priorit, témat a realizovaných projektů a vytipování tematických okruhů pro další potenciální spolupráci.

Diskutována témata:

podmínky zapojení geoparku do "sítě globálních geoparků" a sítě "UNESCO geoparků" a výhody, které členství v těchto sítích přináší.

projekty, na nichž aktuálně Geopark Magma pracuje, i projekty již realizované - zaměření a cíle projektů, zdroj financování, představení partnerských geoparků zapojených do projektů, možnosti využití výstupů těchto projektů. Zvláštní důraz byl kladen na otázku využívání moderních technologií pro interpretaci hodnot území geoparku:

  1. Mobilní aplikace Geoparku Magma
  2. Mobilní aplikace Georoutes
  3. Projekt "GeoFood"
  4. Projekt "Virtual Exhibition"
  • Financování rozvoje geoparku - spolupráce s regionálními aktéry, dotační tituly pro projekty geoparků

Realizace iniciativy přinesla navázání kontaktů, spolupráce a partnerství mezi českým Geoparkem Ralsko a norským Geoparkem Magma.

Oba geoparky shledaly studijní cestu a pracovní jednání jako inspirativní a jako otevřené pole možností další spolupráce v oblasti rozvoje geoparků. Studijní cesta a pracovní jednání jsou tedy odrazovým můstkem pro další společné aktivity. Pro nejbližší období byla dohodnuta spolupráce v oblasti využívání moderních technologií pro interpretaci hodnot území geoparků. Bylo předjednáno, že na konec roku bude naplánován workshop v ČR, který bude zaměřen na detailní představení mobilních aplikací využívaných Geoparkem Magma (společná aplikace řady geoparků ve světě "georoutes" a aplikace vyvinuté Geoparkem Magma), jejichž využití prostřednictvím zakoupení licencí Geopark Ralsko zvažuje. Cesta dále přinesla nové kontakty na další potenciální partnery v oblasti geoparků z řad partnerů Geoparku Magma. Studijní cestu tudíž hodnotíme jako velice přínosnou pro další spolupráci a inspiraci pro rozvoj Geoparku Ralsko.