pl-Jabloneček, Jablonec (Gablonz) 

2020-09-22

Jabloneček, Jablonec (Gablonz)

Místo, které bylo osídleno už za vlády Přemysla
Otakara I., na přelomu 12. a 13. století.
Jednostranně ražené mince z 12. století, nalezené
při stavbě silnice, jsou k vidění v oblastním
muzeu v České Lípě. V roce 1400 lze dohledat
záznamy o povinnosti platit daně ve spisech
kláštera v Hradišti. Nejpočetněji byl Jablonec
obydlen na přelomu 19. a 20. století - v roce
1893 žilo v obci 386 obyvatel v 85 domech. Sčítání
lidu v roce 1930 zaznamenalo 293 Němců,
18 Čechoslováků a 1 obyvatele jiné národnosti.V obci byly dvě školy. Německá, postavená
v roce 1897, měla dvě třídy, sborovnu, dva byty
pro ředitele a učitele. Vedle školy byla výuková
zahrada květin, ovocný sad, zeleninové pole
a školní hřiště. Roku 1933 byla v obci vybudována
i škola česká, přestože tu tehdy bydlely jen
čtyři české rodiny. Vyučování bylo ukončeno
roku 1938 v souvislosti se záborem příhraničních
oblastí a v objektu byla zřízena celní
stanice. O kostele v Jablonci existují záznamy
už z roku 1378. V 16. století spravovali toto
panství luteráni. Po bitvě na Bílé hoře luteránští
pastoři farnost opustili a od roku 1700 byla
farnost zrušena. Později byl kostel rekatolizován,
farnost však byla obci navrácena až v roce
1849. O poslední a velmi významnou rekonstrukci
kostela se zasloužila hraběnka Margareta
z Valdštejna. Kostel měl údajně po roce 1948
sloužit jako sběrný a likvidační tábor pro kněze,
tato skutečnost byla prošetřována Úřadem
pro vyšetřování zločinů komunismu (2. srpna
2004). Dva písemné zdroje uváděly místo jako
sběrný tábor. Události podrobně prozkoumal
PhDr. Jiří Plachý. Zda kostel byl, či nebyl
místem nelidského zacházení, se nepodařilo
prokázat. Jedině podrobný průzkum rozvalin
by vyloučil zvěsti o mrtvých kněžích.

Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto, obec se vylidnila. V letech 1947-1951 byl postupně zřízen vojenský výcvikový prostor Ralsko, který zde fungoval až do roku 1991. Po příchodu sovětských vojsk v roce 1968 byla v Jablonečku a jeho okolí zbudována raketová základna, která mohla sloužit i pro jaderné zbraně. Z bývalé obce se postupně stalo jedno z nejstřeženějších míst v prostoru.

Dnes stojí z původních 105 domů pouze dva, které kdysi sloužily jako školy - jedna německá, druhá česká. Trosky domů a kostela, staré ovocné stromy, pozůstatky hráze či umělých nádrží na vodu jsou pozůstatky, které nám připomínají minulost obce.

Na místě obce Chlum, nad Jablonečkem, kde kdysi stály nosiče sovětských raket, byla v roce 2010 postavena fotovoltaická elektrárna.

V současnosti se na území obce koná
land-artový festival "PROMĚNY". Fotky uměleckých
děl a informace o festivalu naleznete: www.festival-ralsko.com