de-Projekty v roce 2017

13.01.2020

Krajina příběhů - land artové setkávání v českosaském pohraničí

Webové stránky festivalu a fotogalerie

Termín: 01. Duben 2017 31. Říjen 2017 

Program: Program spolupráce ČR - Sasko 2014-2020 - Fond malých projektů Euroregionu Nisa, Česko-německý fond budoucnosti.

Partner: Hillersche Villa gGmbH, Zittau. 

Cílem projektu je další rozvíjení spolupráce a setkávání českých a německých obyvatel Euroregionu Nisa nad tématem vztahu ke krajině, péče o ní jako o dědictví minulých generací a které v budoucnu předají následné generaci. Jejím dílčím cílem je aktivity více zaměřit na děti a mládež. 

Aktivity v rámci projektu:

 • Otevřený workshop land-artistů v krajině zaniklých obcí Geoparku Ralsko - 22.5.-26.5. 2017 - společné tvoření na workshopech, exkurze po zaniklých obcích, vzájemné seznámení a představení různých přístupů k land artu.
 • Land-artový workshop pro české a německé školy v Jablonečku - zaniklé obci v Ralska - 22.5. a 8.6. 2017
 • Festival Proměny 2017 - 27.5. 2017 - celodenní land artový festival, na kterém se představily výstupy z předešlých land artových workshopů dětí a dospělých, land artová procházka, dopolední exkurze po zaniklých obcích, jablečné slavnosti, hudba pod širým nebem, workshopy (stone balancing, land art, výtvarné dílny, po stopách historie ad.), prezentace audiopamětí a land artové filmy
 • Plánovací workshop v Žitavě - 27.9. 2017 - prezentace výsledků projektu a plánování další spolupráce. Setkání v Zittau se zapojenými lidmi, dobrovolníky, umělci, organizacemi a dalšími zájemci.
 • Výstava a vernisáž - 9.10. 2017 - prezentace výsledků projektu v Liberci, promítání filmu z festivalu

Audiovizuální výstupy projektu: Dokument Kolébka umění z Festivalu Proměny od Petra Mikšíčka

Posílení partnerství a spolupráce mezi geoparky - studijní cesta na Island

Termín: 01. Červenec 2017 15. Září 2017 

Program: Tato iniciativa je podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014.

Partneři: UNESCO globální geopark REYKJANES a UNESCO globální geopark KATLA  

Ve dnech 8. - 12. srpna 2017 byl tým národního Geoparku Ralsko na studijní cestě na Islandu. Během pobytu jsme měli možnost osobně poznat krajinu a geologické bohatství dvou islandských globálních geoparků - UNESCO globálního geoparku REYKJANES a UNESCO globálního geoparku KATLA - i tým lidí, kteří za jednotlivými geoparky stojí a rozvíjejí je.

Studijní cesta byla strukturována do dvou částí - terénních exkurzí do výše zmíněných geoparků - a workshopu - pracovního jednání. Terénní exkurze nám umožnily poznat na vlastní kůži krajinu a atmosféru geoparků, vidět hlavní geotopy a seznámit se s formami interpretace geologických jevů na jejich území. Přítomnost zástupců geoparků během exkurzí nám umožnila podrobně prodiskutovat všechny naše otázky a pochopit pozadí i strategie, na základě kterých jsou geoparky postaveny a rozvíjeny. Pracovní jednání nám umožnilo podrobněji probrat také otázky týkající se interpretace (nejen geologických) zajímavostí na územích geoparků, posilování image geoparků a podpory regionálního rozvoje prostřednictvím geoparků. Rovněž bylo určeno k předjednání další spolupráce mezi českými a islandskými geoparky v rámci EHP a Norských fondů. Dotkli jsme se tedy možných témat, na která by bylo možné zaměřit budoucí společnou kooperaci. Jedním z témat by mělo být vzdělávání.

Studijní cestu hodnotíme jako velmi přínosnou a inspirativní. Získali jsme řadu podnětů pro další práci na rozvoji Geoparku Ralsko a příslib další budoucí spolupráce na společných projektech s islandskými partnery, které přinesou další přidanou hodnotu Geoparku Ralsko. Děkujeme islandským partnerům z geoparků Reykjanes a Katla za spolupráci při přípravě a zajištění průběhu naší studijní cesty EHP a Norským fondům 2009 - 2014 za finanční podporu na realizaci tohoto projektu.

Po stopách prospektorů na Českolipsku

Termín: 01. Leden 2017 31. Prosinec 2017

Program: Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí a Libereckým krajem. 

Projekt je zaměřen na vytvoření nových programů geoturismu jako formy šetrné turistiky. V rámci projektu chceme propagovat geoturismus i v ně území geoparku - v okrese Česká Lípa.

Hlavním tématem je historická těžba kamene, písku, rud. Pískovec se jako důležitý a snadno opracovatelný stavební materiál těžil na mnohých místech Českolipska i ve vesnicích na úpatí kopců, kde k tomu byly vhodné podmínky. Kamenné kvádry posloužily ke stavbě lidských obydlí, nebo z nich generace zručných kameníků vyráběly ostění či zdobené portály apod. Tvrdší křemence byly užívány pro výrobu žernovů a brusů. Písek byl nepostradatelný ve sklářském řemesle. Specificky se na vybraných lokalitách svázaných s vulkanickou činností se těžila železná ruda, která se tavila ve vysokých pecích a zpracovávala v hamrech. Dále na Českolipsku probíhala také těžba čedičových sloupců, která poznamenala významně reliéf místní krajiny (Panská skála, Čertova stěna, Čertova zeď ad.).

Hlavní výstupy:

 • 5x terénní exkurze s průvodcem
 • 4x otevřené dílny pro veřejnost na různých akcích v regionu
 • interaktivní mapa a virtuální stezky - 20 nových záznamů lokalit v interaktivní mapě, včetně fotodokumentace, 3 virtuální stezky, 10 tabulek s QR kódy
 • brožura Po stopách prospektorů

Doteky přírody Máchova kraje

01. Leden 2017 31. Prosinec 2017 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. 

Specifickým cílem projektu je umožnit sociálně znevýhodněným skupinách (seniorům a zdravotně postiženým - lidem slabozrakým a nevidomým) aktivní pobyt v přírodě v rámci jejich možností nebo zapojení do dalších aktivit, které napomáhají vytvářet pozitivní vztah k přírodě a krajině. Projekt propojuje poznávání přírody a umělecké aktivity s využitím smyslů (doteky Máchova kraje).

Hlavní výstupy projektu

Příprava a tvorba hmatových, zvukových a čichových pomůcek pro realizaci nových programů - např.:

 • hmatová mapa Geoparku Ralsko - ve spolupráci se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně, měřítko 1:37 000, opatřeny popisky v Braillově písmu a reliéfně jsou vytištěna sídla, vodní toky a cesty
 • Odlitky zkamenělin z pryskyřice - metoda převzata z Národního geoparku Železné hory, vybrány druhy, které kdysi obývaly druhohorní moře
 • hmatově a čichově zajímavé přírodniny - letokruhy, hmatová bedna, kufřík vůní, čichový herbář, zvukové pexeso, bosá stezka

Terénní programy a workshopy:

 • 3x terénní program - např. Hradčany bez bariér (2.8.2017) - terénní výjezd pro seniory z Domova pro seniory v Doksech a ornitologická procházka v okolí Heřmanického rybníka (10.6.2017)
 • 5x workshopy přírodní arteterapie na téma keramika, vazba suchých květin, bylinky a léčivá moc přírody, aromaterapie - realizováno s organizacemi SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pobočka Česká Lípa, Domov pro seniory v Doksech a Centrum pro seniory v Mimoni
 • akce LAND ART PARK - 30.9.2017 - akce v městském parku v České Lípě
 • inkluzivní workshop SONS a ZŠ Slovanka, Česká Lípa dne 17.10. 2017
 • mapa lokalit a tras pro znevýhodněné skupiny - popis min. 10 vytipovaných lokalit v interaktivní mapě geoparku - přírodovědné informace, dostupnost, bezbariérovost, návrh aktivit

Putování za příběhy krajiny - ekologické výukové programy na Českolipsku

Termín: 01. Leden 2017 - 30. Září 2018 

Program: Státní fond životního prostředí České republiky, Dotační fond Libereckého kraje

Projekt je zaměřen na školy v regionu Českolipsko tak, aby posílil vědomí místních dětí o tom, jaké přírodní hodnoty mají přímo kolem sebe. Programy jsou realizovány pro všechny stupně škol (MŠ, ZŠ, SŠ) na základě objednávky. 

Projekt kombinuje terénní programy, přímé pozorování jevů v přírodě a výuku v učebnách. Programy ukazují souvislosti mezi abiotickou-biotickou-kulturní složkou. Jeho specifickým cílem je zvýšení dovedností a znalostí účastníků z mateřských, základních a středních škol v oblasti environmentální a udržitelného rozvoje, především posílení sounáležitosti s místem, kde žijí a připravenosti chránit životní prostředí.

Výstupy projektu - v roce 2017 jsme realizovali 61 programů, celkem 4036 účastníkohodin. Z toho:

 • 19 programů pro mateřské školy
 • 14 programů pro 1. stupeň základních škol
 • 15 programů pro 2. stupeň základních škol
 • 13 programů pro střední školy

LAND ART PARK 2017

30. Září 2017 Městský park v České Lípě 

Podzimní land artová dílna v městském parku v České Lípě. Workshopy jsou vhodné pro všechny věkové stupně od dětí po seniory. 

Akce se koná ve spolupráci se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých - pobočkou v České Lípě. 

Akci podpořilo Město Česká Lípa, Liberecký kraj a Ministerstvo životního prostředí.